Majątek

Stan na 31.12.2014 r.

Aktywa trwałe                               26 666 255,25 zł

Kapitał (fundusz) własny                17 506 153,41 zł