Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi

Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e- zdrowia)

Beneficjent: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Wartość projektu: 1 646 490,30 zł

Dofinansowanie projektu z UE 1 126 768,50 zł

Krótko o projekcie...

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu piotrkowskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych

Osiągnięcie celu głównego (bezpośredniego), w tym celów Osi Priorytetowej VII, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, RPO WŁ na lata 2014-2020 nastąpi dzięki osiągnięciu celów pośrednich:
• Rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia
• Podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania e-usług
• Poprawa diagnozowania pacjentów
• Poprawa efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania palcówką
• Poprawa bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e- zdrowia
• Poprawa umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników szpitala

W ramach projektu wdrożone zostaną:

2 sztuki e- usług typ A2C umożliwiające pełne załatwienie sprawy pacjentowi tj.:

e-wyniki – pozyskiwanie wyników badań

• e-dokumentacja – pobieranie dokumentacji medycznej

1 sztuka e- usługi typ A2B umożliwiająca pełne załatwienie sprawy przez inny podmiot medyczny, tj.:

• e-kontrahent – wymiana dokumentacji medycznej pacjenta (np. danych o wykonanych wcześniej badaniach)z innymi podmiotami(np.laboratoriami,innymi szpitalami,POZ-ami)

1 sztuka e-usługi typ  A2C

• e-zgoda – wyrażenie zgody na dostęp do dokumentacji i danych medycznych pozwalająca pacjentowi na dwustronną interakcję

W ramach projektu utworzony zostanie API pomiędzy systemem EDM a HIS i systemem P1. Powyższe założenia i cele są odpowiedzią na główny problem występujący w skali całego kraju jakim jest niewielki stopień wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w opiece zdrowotnej oraz niski poziom rozwoju e-usług z zakresu zdrowia. Aktualnie wiele procesów związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez szpital (wnioskodawcę) prowadzonych jest w sposób tradycyjny. Jednostka nie posiada efektywnego systemu informatycznego, umożliwiającego prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej udostępnianie w formie e-usług publicznych.

•Modernizację sieci teleinformatycznej – w ramach tego zadania zostanie zrealizowana dostawa: zabezpieczenia styku z internetem kpl. 1
• Zakup i instalację sprzętu komputerowego – w ramach tego zadania zostanie zrealizowana dostawa i instalacja: serwera aplikacyjnego kpl. 1, macierzy kpl.  1
• Oprogramowanie systemowe i narzędziowe – w ramach tego zadania zostanie zrealizowana dostawa i wdrożenie: serwerowego systemu operacyjnego kpl. 1, licencji dostępowych serwera kpl. 300, oprogramowania do backupu kpl. 1
• Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – w ramach tego zadania zostanie zrealizowane wdrożenie: Elektronicznej Dokumentacji Medycznej kpl. 1, Portalu i e-usług on-line kpl. 1
• Szkolenia – w ramach tego zadania zostanie zrealizowane szkolenie z wdrożonej w ramach projektu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej: szkolenie EDM kpl. 1 
• Koszty pośrednie obejmujące zarządzanie projektem i promocję projektu

Postępowanie przetargowe

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia… [link]

 

35/ZPN/20 Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu:”Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi” [link]

W dniu 02.11.2020 roku podpisana została umowa nr 35/ZPN/20 pomiędzy:

WYKONAWCA: KONSORCJUM

KONSULTANT IT Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań,

KONSULTANT KOMPUTER Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski

Realizacja

W ramach realizacji zadania Wykonawca Konsorcjum Konsultant IT sp. z o.o. i Konsultant Komputer sp. z o.o., w listopadzie 2020 roku dostarczył, zainstalował i skonfigurował zabezpieczenie styku z internetem    

W ramach realizacji zadania Wykonawca Konsorcjum Konsultant IT sp. z o.o. i Konsultant Komputer sp. z o.o., w grudniu 2020 roku dostarczył, zainstalował i skonfigurował serwer aplikacyjny oraz macierz   

  

W ramach realizacji zadania Wykonawca Konsorcjum Konsultant IT sp. z o.o. i Konsultant Komputer sp. z o.o., w okresie grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r. dostarczył i wdrożył serwerowy system operacyjny wraz z licencjami dostępowymi oraz oprogramowaniem do backupu

W ramach realizacji zadania Wykonawca Konsorcjum Konsultant IT sp. z o.o. i Konsultant Komputer sp. z o.o., w okresie grudzień 2020 r. – luty 2021 r. przebudował system HIS celem umożliwienia tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zbudował, skonfigurował i przekazał portal e-Usług

W ramach realizacji zadania Wykonawca Konsorcjum Konsultant IT sp. z o.o. i Konsultant Komputer sp. z o.o., w lutym 2021 r. przeprowadził szkolenia w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej, w których uczestniczyli lekarze, pielęgniarki oddziałowe i pielęgniarki zastępujące oraz rejestratorki (sekretarki) medyczne – ponad 150 osób