REJESTRACJA ZDL

REJESTRACJA RTG, USG, TK, RM

REJESTRACJA RTG

44 648 04 16

44 648 03 01

44 648 03 68

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Kierownik lek. Agata Florek - Dziubecka

Zastępca Kierownika ZDL, Kierownik pracowni Immunologii transfuzjologicznej - mgr Marta Skorupa

mgr Anetta Wrońska - Zastępca kierownika ds. mikrobiologii

Rejestracja

Punkt pobrań

W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzi 5 pracowni:

 • pracownia analityki ogólnej
 • pracownia chemii klinicznej
 • pracownia hematologii i koagulologii
 • pracownia mikrobiologii
 • pracownia immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania dla potrzeb oddziałów i przychodni specjalistycznych Szpitala, a także innych publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych z terenu Piotrkowa, ościennych powiatów i miast w zakresie badań analityki ogólnej, parazytologii, wirusologii, biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, wirusologii i serologii, hematologii i koagulologii, a także immunologii transfuzjologicznej.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażony jest w nowoczesną aparaturę diagnostyczną: analizatory hematologiczne, koagulometr, analizatory biochemiczne, analizator parametrów krytycznych, analizator immunochemiczny, czytnik szybkich testów, zestaw do elektroforezy białek, analizator paskowy.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w Zakładzie prowadzone są bieżące kontrole wewnątrzlaboratoryjne. Ponadto Zakład bierze udział w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej prowadzonych m. in. przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

p.o. Kierownik lek. med. Mariusz Mróz

Koordynator Personelu Średniego ZDO Marzena Cięciek

Rejestracja (RTG, USG, TK, RM)

Pracownia RM (Rezonansu Magnetycznego)

Rejestracja RTG

Zakład Diagnostyki Obrazowej składa się:

 • 2 pracowni radiologicznych (4 stacjonarne aparaty RTG)
 • pracowni tomografii komputerowej (TK)
 • pracowni rezonansu magnetycznego (RM)
 • pracowni ultrasonograficznej (2 gabinety)

Zakład Diagnostyki Obrazowej pracuje w systemie ciągłym, całodobowo. Wykonuje badania dla potrzeb oddziałów i przychodni specjalistycznych Szpitala, a także innych publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych z terenu Piotrkowa, ościennych powiatów i miast.

Zakład wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną:

 • 4 stacjonarne aparaty RTG
 • 3 aparaty przewoźne RTG
 • 2 aparaty RTG ramię C
 • 2 aparty USG (z funkcją color – Doppler z możliwością obrazowania duplex)
 • 2 tomografy komputerowe wraz z automatycznym dwutorowym wstrzykiwaczem środków kontrastowych
 • 1 rezonans magnetyczny.

DLA PACJENTA

Co trzeba wiedzieć o badaniu i jak się do niego przygotować

Przygotowanie do badania

W zależności od rodzaju badania proces przygotowania może trwać nawet kilka dni. Najczęściej jednak pacjent zgłasza się bez specjalnego przygotowania do pracowni radiologicznej. Lekarz i/lub technik elektroradiologii zapoznają się z treścią skierowania i zadają pacjentowi, przed rozpoczęciem badania, pytania uzupełniające. Ma to na celu ustalenie miejsca i charakteru dolegliwości oraz czasu i okoliczności ich powstania. Pacjent powinien mieć przy sobie wyniki poprzednich badań. Przed niektórymi badaniami chorzy otrzymują dożylnie lub doustnie środek kontrastowy.

Aby badanie radiologiczne mogło być wykonane konieczne jest posiadanie przez pacjenta skierowania. Z tego obowiązku nie zwalnia nawet sytuacja, w której pacjent żąda wykonania badania radiologicznego i deklaruje się zapłacić za nie.

Podczas rejestracji telefonicznej pacjent proszony jest o podanie informacji:

 • imię, nazwisko, pesel, adres, telefon kontaktowy
 • kto, gdzie i kiedy wystawił skierowanie na badanie
 • jaki to rodzaj badania

W czasie zapisu pacjent informowany jest jak należy przygotować się do badania, a także uzyskuje informację o dacie, godzinie i miejscu badania rtg oraz konieczności dostarczenia skierowania, wyników badań dodatkowych, dokumentacji poprzednich badań obrazowych.

Przygotowanie do badania USG

Badanie narządów powierzchownych –badanie narządów i tkanek położonych powierzchownie praktycznie nie wymaga żadnego przygotowania.

Badanie narządów jamy brzusznej

 • powinno być wykonane na czczo
 • pacjent przed badaniem nie powinien palić (połyka się wtedy powietrze)

Badanie miednicy małej – wykonuje się je przy wypełnionym pęcherzu, dlatego pacjent na 30 minut przed badaniem wypija 2 – 3 szklanki płynu

Podczas rejestracji telefonicznej pacjent proszony jest o podanie informacji:

 • imię, nazwisko, pesel, adres, telefon kontaktowy
 • kto, gdzie i kiedy wystawił skierowanie na badanie
 • jaki to rodzaj badania

O terminie badania pacjent zostaje powiadomiony telefonicznie.

Badanie USG można wykonać również odpłatnie bez skierowania.

Wynik badania, w formie opisowej wraz ze zdjęciami na papierze termoczułym, pacjent otrzymuje bezpośrednio po wykonanym badaniu – wyjątek stanowi biopsja pod kontrolą USG.

UWAGA! zdjęcia na papierze termoczułym należy przechowywać w kopercie aby nie uległy naświetleniu.

Przygotowanie do badania CT
W ciągu 4 godzin przed każdym badaniem CT, pacjent nie powinien przyjmować pokarmów stałych (odruch wymiotny po podaniu środka kontrastowego). Można przyjmować leki i niewielkie ilości płynów.

Badania CT nie należy wykonywać:

 • u pacjentek będących w ciąży
 • gdy pacjent nie może pozostawać w pozycji leżącej
 • przy braku zgody pacjenta na badanie.
Podczas rejestracji telefonicznej pacjent proszony jest o podanie informacji:
 • imię, nazwisko, pesel, adres, telefon kontaktowy
 • kto, gdzie i kiedy wystawił skierowanie na badanie
 • jaki to rodzaj badania
 • kod choroby ICD 10 (rozpoznanie)
Przed badaniem pacjent zobowiązany jest przedstawić skierowanie na badanie CT podpisane przez lekarza.

Wynik badania pacjent otrzymuje na płycie CD wraz z opisem w wersji papierowej.
Płytę CD z zapisem badania CT można uruchomić na każdym komputerze bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Przygotowanie do badania RM

   Prosimy Pacjenta o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

 • nie trzeba zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego (należy zażyć używane leki)
 • nie trzeba być na czczo, zaleca się jednak by pozostać 4 godziny bez posiłku przed planowanym badaniem ze środkiem kontrastowym
 • nie pić kawy bezpośrednio przed badaniem
 • zdjąć biżuterię, okulary, aparat słuchowy, protezę zębową
 • nie stosować przed badaniem makijażu
 • nie wnosić do pomieszczenia z aparatem MR kart kredytowych i zegarków, ponieważ urządzenie pracuje w silnym polu magnetycznym rzeczy te mogą ulec zniszczeniu
 • opróżnić przed badaniem pęcherz moczowy chyba, że wskazano dla danego rodzaju badania mieć wypełniony pęcherz

Temperatura w pracowni wynosi 20 °C

Jak wygląda badanie RM?

Wewnątrz aparatu panuje znaczny hałas. Trwa on kilka do kilkunastu minut, potem zanika, by po pewnym czasie pojawić się ponownie. Hałas jest związany z prawidłowym działaniem urządzenia.

Pacjent leży na stole, który wsuwa się do tunelu aparatu RM, poprzez mikrofon ma stały kontakt z personelem. Dodatkowo dostaje do ręki sygnalizator, za pomocą którego może w razie potrzeby przerwać badanie.

Badanie jest długie, trwa od 15 minut do godziny i w tym czasie wymagany jest całkowity bezruch pacjenta. Zabiegi nie są bolesne, a do tej pory nie zostały opisane żadne skutki uboczne tej metody diagnostycznej.

Wynik badania, w formie zapisu na płycie CD wraz z opisem badania w wersji papierowej, pacjent odbiera w Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Płytę CD z zapisem badania RM można uruchomić na każdym komputerze bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

ZAKŁAD HISTOPATOLOGII

Kierownik lek. med. Monika Supeł

specjalista patomorfolog

p.o. Z–ca Kierownika mgr Ewa Robak

Kontakt

Zakład Histopatologii składa się z 2 pracowni:

 • pracowni histopatologicznej
 • pracowni cytologicznej

Zakład wykonuje diagnostykę histopatologiczną rutynową i śródoperacyjną, specjalizuje się w wykonywaniu cytologii ginekologicznej, złuszczeniowej i płynów z jam ciała (w tym moczu). Lekarze wykonują także biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BAC) dzięki której, przy współpracy patomorfologa z radiologiem, wykonywane są monitorowane ultrasonograficznie biopsje guzów większości narządów m.in. piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, wątroby, trzustki i innych.

Zakład wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny do opracowania materiału tkankowego i cytologicznego.

W uzasadnionych przypadkach w oparciu o umowy Zakład zleca wykonywanie badań immunohistochemicznych niezbędnych do diagnostyki głównie histologicznej innym klinicznym zakładom patomorfologicznym.