Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi

Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e- zdrowia)

Beneficjent: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Wartość projektu: 1 646 490,30 zł

Dofinansowanie projektu z UE 1 126 768,50 zł

Krótko o projekcie...
Postępowanie przetargowe
Realizacja